۱۳۸۸ تیر ۲۷, شنبه

دانلود جزوه های ادبیات و علوم انسانی دانشگاه MIT 4

دکتر ذینب محمد ابراهیمی


توصيف دوره درسياين دوره به مفاهيم و اصولي مربوط مي‌شود که در توسعه نظريه‌هاي متاخر از اهميت اساسي برخوردار بوده‌اند با تمرکز بر نظريه «حاکميت و مرجع گزيني» (GB ) / «اصول و متغييرها» (p & p ) / و رويکرد «برنامه کمينه گرا» (MP ).
اين اولين دوره از دو دوره است. (951/24 در طول پائيز و 952/24 در بهار تدريس مي‌شود). در اين دوره عمدتا به ساختار گروهي, ساختار موضوعي, و بازتاب‌هاي نحوي آن از جمله «حرکت موضوع» پرداخته مي‌شود. اگرچه ساير مسائل (به طور مثال حرکت پرسش-واژه, حذف عنصر حاوي مرجع و جابجائي) احتمالا در طول اين نيمسال تحصيلي مطرح مي‌شوند, اما در اين دوره به طور نظاممندي اين عناوين در کلاس بررسي نمي‌شوند مگر در952/24.
هدف دوره درک اين مطلب است که چرا با برخي از مسائل خاص به شيوه‌اي خاص برخورد مي‌شود. بنابراين در بسياري از موارد, رويکردهاي گوناگوني به بحث و بررسي گذاشته مي‌شود و بر توسعه تاريخي (متاخر) اين رويکردها تاکيد مي‌شود.


درس ها

http://www.ziddu.com/download/5660245/Lec03.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660246/Lec04.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660247/Lec02.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660248/Lec05.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660249/Lec01.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660285/Lec07.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660286/Lec09.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660287/Lec08.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660288/Lec06.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660289/Lec10.pdf.html


دستور رابطه‌اي و دستور واژگاني نقش‌مند حالت و مجوز فاعل تهي نظارت حرکت هسته

http://www.ziddu.com/download/5660519/Lec13.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5660520/Lec12.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5660521/Lec15.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5660522/Lec11.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5660523/Lec14.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/5660649/Lec27.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660650/Lec25.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660651/Lec17.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660652/Lec28.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660653/Lec21.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660654/Lec16.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660655/Lec18.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660656/Lec26.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660657/Lec22.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660658/Lec24.pdf.html

تکالیف

http://www.ziddu.com/download/5660718/hw1.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660719/hw7.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660720/hw3.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660721/hw5.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660722/hw6.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660723/hw2.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/5660724/hw4.pdf.html

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر