۱۳۸۸ مهر ۸, چهارشنبه

دکتر محمدجواد


توصيف دوره درسی
شيوه و روش اين درس پديده‌شناسي در موضوع ابررسانايي با تاکيد بر روي الکترون‌هاي ابررسانا مي‌باشد. متن درس کلاً شامل موضوعات زير است.

الکتروديناميک ابررساناها، مدل لندن، شار مغناطيسي کوانتيزه شده، پيوندهاي ژوزفون، قطعات الکتروني کوانتومي ابررسانا، مدارات معادل، الکترون‌هاي ابررسانا با سرعت بالا و مدارات کوانتيزه شده براي کامپيوتر کوانتومي.


اين درس همچنين يک بازبيني از ابررساناهاي نوع II، ميدان‌هاي بحراني مغناطيسي، ميخکوب شدگي، مواد و تئوري ميکروسکپي ابر رسانايي مي‌باشد.


نيازهاي تکنيکی
نرم‌افزار خاصي براي استفاده از بعضي از فايل‌هاي اين درس مورد نياز است (MATLAB .m).


استفاده شما از سايت MIT OCW و مواد درسي موجود مشروط به رعايت موارد کاربرد مذکور در بخش نکات حقوقی آن می‌باشد.

دانلود فایل های درسی و تمرین ها

روی لینک های زیر کلیک راست کرده و open in a new window کنید .


http://www.ziddu.com/download/6707931/6-763Fall-2005.zip.htmlhttp://www.ziddu.com/download/6707941/134.rar.html

كتاب درسي پيشنهادي

Orlando, T. P., and K. A. Delin. Foundations of Applied Superconductivity. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1991. ISBN: 0201183234
ديگر منابع درسي اختياري (كتاب)
Tinkham, M. Introduction to Superconductivity. 2nd ed. New York, NY: Dover ISBN: 0486435032
T. Van Duzer, T. Van, and C. W. Turner. Principles of Superconductive Devices and Circuits. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999 ISBN:0132627426
Annett, James F. Superconductivity, Superfluids and Condensates. New York, NY: Oxford University Press, 2004. ISBN: 0198507569
Buckel, W., and R. Kleiner. Superconductivity: Fundamentals and Applications. 2nd ed. New York, NY: John Wiley & Sons, 2004. ISBN: 3527278931
مباني ابررسانايي
Rose-Innes, A. C., and F. H. Rhoderidick. Introduction to Superconductivity. New York, NY: Pergamon Press-Elsevier Science, 1978. ISBN: 0080216528
Kadin, Alan M. Introduction to Superconducting Circuits. New York, NY: John Wiley & Sons, 1999. ISBN: 0471314323
Schmidt, V. V., P. Muller, and A. V. Ustinov. The Physics of Superconductors: Introduction to Fundamentals and Applications. New York, NY: Springer-Verlag, 1997. ISBN: 3540612432
Poole, Jr., C. P., H. A. Farach, and R. J. Creswick. Superconductivity. Burlington, MA: Academic Press, 1995. ISBN: 012561456X
Cyrot, M. and D. Pavuna. Introduction to Superconductivity and High-Tc Materials. Singapore: World Scientific, 1992. ISBN: 9810201443
Delin, K. A., and T. P. Orlando. "Superconductivity.'' In The Engineering Handbook. Edited by R. C. Dorf. Philadelphia, PA: CRC Press, 1996, pp. 1274-1286ISBN: 0849315867
Ashcroft N. W., and N. D. Mermin. Solid State Physics. Washington, DC: Holt, Rinehart and Winston, 1987, chapter 34. ISBN: 0030493463
Tilley, D. R., and J. Tilley. Superfluids and Superconductivity. 3rd ed. London, UK: Institute of Physics, 1990. ISBN: 0750300329
Shoenberg, D. Superconductivity. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1952. ISBN: 0521064465
London, F. Superfluids. Vol. 1. New York, NY: Dover, 1961
de Gennes, P. G.Superconductivity of Metals and Alloys. Reading, MA: Addison-Wesley, 1989. ISBN: 0201510073
Parks, R. D., ed.Superconductivity. 2 vols. New York, NY: Marcel Dekker Inc., 1969. ISBN: 0824705963
Poole, C. P., Jr., T. Datta, and H. A. Farach. Copper Oxide Superconductors. New York, NY: John Wiley & Sons, 1988. ISBN: 0471623423
Ketterson, J. B., and S. N. Song. Superconductivity. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999. ISBN: 0521565626
Burns, Gerald, ed. High-Temperature Superconductivity, An Introduction. Burlington, MA: Academic Press, 1992. ISBN: 0121460908
Evetts, J., ed. Concise Encyclopedia of Magnetic and Superconducting Materials. New York, NY: Pergamon Press-Elsevier Science, 1992. ISBN: 0080347223
ابررساناي کاربردي
Ruggiero, S. T., and D. A. Rudman, eds. Superconducting Devices. Burlington, MA: Academic Press, 1990. ISBN: 0126017158
IEEE Transactions on Applied Superconductivity. (A quarterly publication beginning March 1991
Superconductor Science and Technology, IOP Publishing Ltd, (c1988-). (Published monthly
Physica. C, Superconductivity. Amsterdam: North-Holland, 1988. (Published monthly
Applied Superconductivity Conferences (ASC
ASC-2004 IEEE Trans. Appl. Super. 15, 2005
ASC-2002 IEEE Trans. Appl. Super. 13, 2003
ASC-2000 IEEE Trans. Appl. Super. 11, 2001
ASC-1998 IEEE Trans. Appl. Super. 9, 1999
ASC-1996 IEEE Trans. Appl. Super. 7, 1997
ASC-1994 IEEE Trans. Appl. Super. 5, 1995
ASC-1992 IEEE Trans. Appl. Super. 3, 1993
ASC-1990 IE superconductibity trilley E superconductibity trilley E Trans. Mag. 27, 1991
ASC-1988 IEEE Trans. Mag. 25, 1989
ASC-1986 IEEE Trans. Mag. 23, 1987
ASC-1984 IEEE Trans. Mag. 21, 1985
ASC-1982 IEEE Trans. Mag. 19, 1983
ASC-1980 IEEE Trans. Mag. 17, 1981
ASC-1978 IEEE Trans. Mag. 15, 1979
ASC-1976 IEEE Trans. Mag. 13, 1977
Foner S., and B. B. Schwartz, eds. Superconductor Materials Science. 1st ed. New York, NY: Springer-Verlag, October 1, 1981. ISBN: 0306407507
———. Superconductor Applications: Squids and Machines. 1st ed. New York, NY: Springer-Verlag, March 1, 1977. ISBN: 0306357216
———. Superconducting Machines and Devices. 1st ed. New York, NY: Springer-Verlag, March 1, 1974. ISBN: 0306357011
Solymar, L.Superconductive Tunnelling and Applications. New York, NY: Wiley, 1972. ISBN: 0471812706
Josephson Computer Technology. Special issue of IBM Journal of Research and Development 24, no. 2 (1980): 105-264
Proceedings of the IEEE 77, no. 8 (1989). Special Issue on Superconductivity
Barone A., and G. Paterno. Physics and Applications of the Josephson Effect. New York, NY: Wiley, 1982. ISBN: 0471014699
Likharev, Konstantin K.Dynamics of Josephson Junctions and Circuits. New York, NY: Gordon and Breach, 1991. ISBN: 2881240429
Wilson, M. N. Superconducting Magnets. New York, NY: Oxford University Press, 1983. ISBN: 0198548109
Montgomery, D. B.Solenoid Magnet Design; the Magnetic and Mechanical Aspects of Resistive and Superconducting Systems. New York, NY: Wiley-Interscience,1969.ISBN: 0471614203
Iwasa, Y. Case Studies in Superconducting Magnets: Design and Operational Issues. New York, NY: Plenum Press, 1994. ISBN: 0306448815
Hinken, J. H.Superconductor Electronics: Fundamentals and Microwave Applications. New York, NY: Springer-Verlag 1988. ISBN: 0387511148
کتاب‌هاي عمومي
Hazen, R. The Breakthrough: The Race for the Superconductor. New York, NY: Simon and Schuster, 1988. ISBN: 0671658298
Simon, R., and A. Smith. Superconductors: Conquering Technology's New Frontier. Cambridge, MA: Perseus Publishing, 1988. ISBN: 0306429594
مقاله‌هاي دوره‌اي عمومي
Canfield, Paul C., and Sergey L Bud'ko. ''Low-Temperatuare Superconductivity is Warming Up.'' Scientific American (April 2005): 81-87
Malozemoff, Alexis P., Jochen Mannhart, and Douglas Scalapino. "High-Temperature Cuprate Superconductors Get to Work.'' Physics Today (April 2005): 41-47
Ginsburg, Donald M., ed. Physical Properties of High Temperature Superconductors. Vols. 1-4. World Scientific, Singapore and Teaneck, NJ, 1989, 1990, 1992 and1994. ISBN: 9971506831, 9810201907, 981020874X, 9810216386
"Oxide Superconductors.'' Special issue of IBM Journal of Research and Development 33, no. 3 (1989): 199-393
Hebard, A. F. "Superconductivity in Doped Fullerenes.'' Physics Today (November 1992): 26
Müller, K. A., and J. G. Bednorz. "The Discovery of a Class of High-Temperature Superconductors.'' Science 237 (1987): 1133
Foner, S., and T. P. Orlando. "Superconductors: The Long Road Ahead.'' Technology Review 91 (1988): 36-47
وب سايت
Conductus
Hypres
American Superconductor
Can Superconductors
Oxford Instruments
Wah Chang
EPRI
Applied Physics Systems
Cryomagnetics
Superconductor Week
American Magnetics

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر